DemoCreate | 2023

DemoCreate – Creative power for a democratic society

DemoCreate är ett tvärgående, transformativt innovationsprogram för den kreativa sektorn. Genom att frigöra och förstärka den demokratiska och innovativa kraften hos kulturella och kreativa näringar är målet att bygga ett dynamiskt och inkluderande samhälle som värnar om alla medborgares grundläggande friheter.

Arbetet utgår från att ett fritt och levande kulturliv är fundamentalt för svenskt välstånd och konkurrenskraft, och avser att bli en samlande arena för missionsdriven forskning, samverkan och utveckling i gränssnittet kreativitet, digitalisering och demokrati. DemoCreate ska identifiera avgörande innovationspotential i den kreativa sfären och tar avstamp i frågor om skapande, produktion, spridning, tillgång och utbyte av kulturella varor och tjänster i snabb teknisk förändring. 

Den kreativa sektorn har en central samhällelig betydelse för välfärd och tillväxt. År 2020 var de kreativa näringars andel av EU-ländernas omsättning högre än både läkemedels- och fordonsindustrin. Ett levande och mångsidigt kulturliv tillsammans med en stark och livskraftig kreativ näring är nyckeln till demokratisk och ekonomisk tillväxt inom alla samhällssektorer, men denna relation behöver värnas och utvecklas.

Project info

BTH project leader: Professor Tobias Larsson

Time span: 20230206 – 20231006

Funding: 1.9 MSEK (VINNOVA Impact Innovation)

Partners:

  • BTH
  • Lindholmen Science Park
  • CreArtive
  • Göteborgs Universitet
  • Handelshögskolan, House of Innovation