0

Digital Integrated Manufacturing (DIM) funded!

Det gränsregionala samarbetsprogrammet Interreg IV A Nord höll sitt tredje styrkommittémöte i Tromsö och beviljade projektet DIM – Digital Integrated Manufacturing till Avdelningen för Funktionella produkter.

Huvudsökande är Mellersta Österbottens yrkeshögskola, och medsökande Funktionella Produkter (Luleå tekniska universitet) och Högskolan i Narvik.

Projektet varar i 2 år och har en budget om ca 9 MSEK.

Syftet med projektet är att öka kompetensen hos personalen i de tillverkande små och medelstora företagen och förstärka deras konkurrenskraft samt att bygga upp gemensamma innovations- och utbildningsmiljöer som kan erbjuda programområdets näringsliv och andra aktörer spetskompetens inom produkt- och produktionsutveckling.

Mer info:

  • http://www.tobiasclarsson.com/2009/09/digital-integrated-manufacturing-2009-2011/