Link

WINGQUIST LABORATORY VINN EXCELLENCE CENTRE

VINNEX seminar

Product-Service Innovation with Tobias Larsson, Blekinge Institute of Technology (invited speaker)

The seminar with Professor Tobias Larsson from Blekinge Tekniska Högskola at April 25:th will be an extended seminar scheduled 13-15.

Abstract

The presentation will focus the challenge of developing solutions when you do not know upfront whether you will be developing a product (physical artifact) or a service (intangible) or any combination of them both. Industry is moving towards realizing total lifecycle commitments and taking on greater functional solutions with their partners. Ongoing research and project examples from aerospace, automotive and healthcare will be presented.

 

Flygforskningsprojektet VITUM beviljat av VINNOVA!

Projektet “VITUM – VIrtuell TUrbinModuldemonstrator” med en budget om 10.470.000 SEK blev idag beviljat inom VINNOVA’s forskningsprogram NFFP (Nationellt Flygtekniskt Forskningsprogram).

vitum

Flygmotorer indelas i moduler, och därefter i komponenter. Genom att utmana denna indelning kan innovativa lösningar bidra till ökad funktionsprestanda och värde

Detta projekt syftar till att demonstrera hur innovativa lösningar kan utformas då traditionella modul- och komponentgränser utmanas samt förbereda en hårdvarudemonstrator på modulnivå. Projektet avser utveckla och demonstrera teknologier och förmågor som möjliggörs då designutrymmet ökas till att omfatta flera komponenter i en turbinmodul. Ett exempel på en modulintegrerad turbinstrukturdesign (”integrerad plug”) används som konkret fall för att driva arbetet.

Leverabler från projektet är att skapa en öppen plattform i form av variabla geometrimodeller vilka kan användas och anpassas till alternativa motorkonfigurationer. Vidare etableras ett nätverk och infrastruktur mellan företag, institut och universitet som kan arbeta tillsammans i hårdvarudemonstratorer på ett effektivt sätt, som möjliggör tät samverkan med leverantörer på en svensk arena – Produktionstekniskt Centrum. Projektet är den del av Värdedriven utvecklingsklustret, i tät samverkan med klustren för Varma strukturer och Produktionssystem.

Projektet bygger vidare på forskningsresultat som utvecklas i tidigare/pågående forskningsprojekt, varför seniora forskningsresurser förväntas utgöra basen i arbetet. Vidare är utnyttjandet av företagets personal som gränsgångare avgörande för att ytterligare effektivisera samverkan med nämnda partners.

Partners:

  • GKN Aerospace Engine Systems
  • BTH
  • Chalmers
  • Swerea IVF

Budget och projekttid:

  • 10.470.000 SEK
  • 2015-01-01 – 2017-06-30

Mer information via BTH: 

Mini-conference on Value Driven Design approach for increased value in industrial offerings

Tobias Larsson and BTH held a mini conference where experience and knowledge from European aerospace development projects was shared via the topic of “Value Driven Design”. 

vdd

Full agenda: http://www.bth.se/ing/pd.nsf/pages/20140320-value-driven-design-seminar

Ny nationell forskningsagenda inom flyg

NRIA Flyg är den svenska forsknings- och innovationsagendan för flyg med målsättningen att stärka förutsättningarna inom flygteknikområdet. Den är framtagen av representanter från företag, universitet/högskolor/institut, intresseorganisationer och myndigheter verksamma inom flygteknik.

nra 2103

Agendan är i första hand ett dokument som uppdateras regelbundet. Men den är också en process, ett kontinuerligt arbete där de deltagande aktörerna skapar nödvändig samsyn kring och styrning av det gemensamma teknikområdet.

I 2013 års dokument, NRIA Flyg 2013, studerar vi vilka åtgärder som ger bäst utväxling för svensk innovation inom flygteknik – och närliggande teknikområden – för tiden fram till 2050. Vi framför fyra rekommendationer som tillsammans ger en heltäckande åtgärdspalett för de företeelser inom svensk flygforskning och -innovation som vi upplever som flaskhalsar.

Mer information: